ฟรี
 • อาคารอนุบาล
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

 • อาคาร 1
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

 • รูปครู
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

 • ศึกษาดูงานกับกองทุน
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

 • ประเมินครูผู้ช่วย
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

 • .png

  กิจกรรมวันไหว้ครู

 • การประเมินการอ่าน การเขียน.jpg

  การดำเนินการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 • อาหารกลางวัน.jpg

  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 •  อบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม.jpg

  การอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร