ฟรี
 • อาคารอนุบาล
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

 • อาคาร 1
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

 • รูปครู
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

 • ศึกษาดูงานกับกองทุน
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

 • ประเมินครูผู้ช่วย
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านนาราใหญ่  ตั้งอยู่  หมู่ที่  14  ตำบลสองชั้น  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์  31160  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  โทรศัพท์  044-110079  
               ปี  พ.ศ.  2522 โดยความร่วมมือของชาวบ้านนาราใหญ่และบ้านโคกกล้วย ในการนำของนายเฮียง  ประสงค์ดี ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และได้รับความร่วมมือจากราษฎรได้ร่วมกันสร้างโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน,กระดานดำ,โต๊ะครู เสาธงและอุปกรณ์อื่นๆ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2523 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ  60,000  บาท  ปี  พ.ศ. 2523   เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2523 ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 87 คน โดยมีนายโนต แก้วนะรา เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และมีนายเพิ่ม  โคมารัมย์  ครูจากโรงเรียนบ้านเสม็ด มาช่วยราชการอีก  1 คน รวมเป็น   2 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้รับเงินงบประมาณ  จำนวน  320,000  บาท  ให้จัดสร้างอาคารเรียนขึ้นอีก  1  หลัง  เป็นอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ฉ
                  ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านนาราใหญ่เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา   มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน  คือ หมู่ 14  บ้านนาราใหญ่  บ้านโคกกล้วย และนอกเขตพื้นที่บริการ  1  หมู่บ้าน คือ บ้านระกาน้อย  ตำบลบ้านปรือ  มีข้าราชการครูทั้งสิ้น  6 คน  พนักงานราชการ  1  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  และนักการภารโรง  1  คน มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น  105  คน  โดยมี นางพรทิพย์  วรรณทวีเกียรติ  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา