ฟรี
 • อาคารอนุบาล
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

 • อาคาร 1
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

 • รูปครู
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

 • ศึกษาดูงานกับกองทุน
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

 • ประเมินครูผู้ช่วย
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑
ของโรงเรียนบ้านนาราใหญ่  หมู่ที่  ๑๔  ต.สองชั้น  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์
สังกัด    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ
 
                   เวลา  ๐๗.๐๐ น.-๐๘.๐๐ น.  ทำความสะอาดอาคารสถานที่ที่มอบหมายและออมทรัพย์
                   เวลา  ๐๘.๐๐ น.-๐๘.๓๐ น.  กดกริ่ง  ๓  ครั้ง ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                   เวลา  ๐๘.๓๐ น.-๐๙.๓๐ น.  เรียนชั่วโมงที่ ๑ (ให้ท่องสูตรคูณและบทอาขยานก่อน)
                                              หมดเวลากดกริ่ง  ๑  ครั้ง
                   เวลา  ๐๙.๓๐ น.-๑๐.๓๐ น.  เรียนชั่วโมงที่ ๒  หมดเวลากดกริ่ง  ๑  ครั้ง
                   เวลา  ๑๐.๓๐ น.-๑๑.๓๐ น.  เรียนชั่วโมงที่ ๓  หมดเวลากดกริ่ง  ๓  ครั้ง
                   เวลา  ๑๑.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน
                   เวลา  ๑๒.๐๐ น.-๑๒.๑๐ น.  กดกริ่ง  ๑  ครั้ง  แปรงฟัน
                   เวลา  ๑๒.๒๐น.-๑๒.๓๐น.  กดกริ่ง  ๓  ครั้ง รวมนักเรียนชั้น ป.๑-๖ ด้านหน้าเสาธง
                                                       ครูเวรพบปะนักเรียน แยกเข้าชั้นเรียน
                   เวลา  ๑๒.๓๐น.-๑๓.๓๐ น.  เรียนชั่วโมงที่ ๔  (ให้ท่องสูตรคูณและบทอาขยานก่อน)
                                                  หมดเวลากดกริ่ง  ๑  ครั้ง
                   เวลา  ๑๓.๓๐ น.-๑๔.๓๐น.  เรียนชั่วโมงที่ ๕  หมดเวลากดกริ่ง  ๑  ครั้ง
                   เวลา  ๑๔.๓๐ น.-๑๔.๔๐น. นักเรียนทุกคนดื่มอาหารเสริม(นม)
                   เวลา  ๑๔.๔๐ น.-๑๖.๐๐ น. - วันจันทร์     เรียนเสริมพละ   -วันอังคาร   เรียนเสริมเกษตร
                                                          วันพุธ         กิจกรรมลูกเสือ  -วันพฤหัสบดีกิจกรรมแอโรบิค
                                                          วันศุกร์        ชุมนุมสวดมนต์ทั้งโรงเรียน
                   เวลา ๑๖.๐๐ น.          กดกริ่ง  ๓  ครั้ง นักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงแล้วเดินทางกลับบ้าน