ฟรี
 • อาคารอนุบาล
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

 • อาคาร 1
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

 • รูปครู
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

 • ศึกษาดูงานกับกองทุน
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

 • ประเมินครูผู้ช่วย
  หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2

ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
2 นางสาวกิตติมา เสาร์ทอง ครูผู้ช่วย
3 นายอุดร มัฐผา ครูชำนาญการพิเศษ
4 นางวิภาดา มะลิลัย ครูชำนาญการพิเศษ
5 นางสาววรุชิตา งามผักแว่น ครู คศ.๑
6 นางสาวจันทร์ศิริ มากะเต ครู คศ.๑
7 นางสาวสุไรดา มะดาบู ครูผู้ช่วย
8 นายธราเวช ปรางมาศ พนักงานราชการ
9 นางสาวชนัญชิดา มีอุดหนุน ครูอัตราจ้าง
10 นายบุญส่ง ศักดิ์ศิริ ครูอัตราจ้าง
11 นางสัญธนา สุทินรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 นายโรจน์ กับรัมย์ นักการภารโรง